Program “Rodzina 500+” został wprowadzony w 2016 roku, jednak w ostatnich miesiącach został on w sposób istotny zmodyfikowany. Świadczeniem została objęta dodatkowa grupa dzieci, zniesione zostało także kryterium dochodowe, a sam wniosek – uproszczony. Warto zapoznać się ze zmianami, które zaszły w programie w 2019 roku.

500+ na pierwsze dziecko

Największą i najważniejszą zmianą jest objęcie nim każdego dziecka do 18 roku życia. Dotychczas 500 zł przysługiwało co miesiąc 3,5 milionom dzieci, obecnie grupa ta wzrosła do 6,8 miliona. Stało się tak za sprawą zniesienia kryterium dochodowego przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie. Dotychczas do pobierania 500+ na pierwsze dziecko uprawniała sytuacja, w której dochód na osobę w rodzinie wynosił poniżej 800 zł netto. Świadczenie na dzieci dotknięte niepełnosprawnością było obwarowane nieco wyższym kryterium – 1200 zł netto na członka rodziny.

Od 1 lipca 2019 roku bez względu na osiągany dochód i liczbę potomstwa w rodzinie, świadczenie należy się każdemu dziecku. Ważne jest, aby złożyć wniosek o objęcie programem Rodzina 500+ dzieci, na które dotychczas nie był on wypłacany.

Zmiany dotkną również sytuacji tzw. pieczy zastępczej – od lipca objęte świadczeniem zostały także dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych i domach pomocy społecznej.

Uproszczenie procedury składania wniosku w ramach programu “Rodzina 500+”

Brak obowiązku dokumentacji sytuacji dochodowej rodziny to kluczowa zmiana we wnioskach o 500+. Zniesienie kryterium dochodowego skutkuje uproszczeniu i skróceniu formularzu, co ułatwi także załatwienie sprawy online. Prawo do świadczenia nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów otrzymywanych na dziecko od drugiego rodzica – znika zatem wymóg weryfikacji faktycznej sytuacji alimentacyjnej. Uproszczenie procedury skutkuje szybszymi decyzjami administracyjnymi o przyznaniu świadczenia.

W przypadku rodziców, którzy pobierali dotychczas świadczenie na drugie i kolejne dziecko, obecnie wystarczy jeden wspólny wniosek obejmujący wszystkie dzieci. Zmiany dotyczą również dzieci nowo narodzonych. Wcześniej należało wnioskować w miesiącu, w którym dziecko przyszło na świat – od 1 lipca 2019 roku na złożenie wniosku rodzice mają 3 miesiące od daty narodzin, bez ryzyka utraty wypłat za ten okres.

Wprowadzona została ciągłość świadczenia w sytuacji śmierci jednego z rodziców. Dotychczas śmierć rodzica wnioskującego oznaczała automatyczną utratę prawa do świadczenia – obecnie to zagrożenie jest nieaktualne, a rodzic, który pozostał z dzieckiem ma 3 miesiące na złożenie wniosku (liczone od dnia śmierci drugiego rodzica).

Terminy składania wniosków o 500+ w 2019 roku

Przyznawanie świadczeń wg nowych zasad rozpoczęło się 1 lipca 2019 roku. Wnioski złożone w okresie od początku lipca do 30 września gwarantują wypłatę w ramach programu Rodzina 500+ z wyrównaniem za cały ten okres. Pieniądze na dzieci dotychczas nieobjęte programem będą wypłacane wg następującego terminarza:

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu 2019 roku: świadczenie z wyrównaniem od lipca będzie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019.

Wnioski złożone we wrześniu: świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada.

Wnioski złożone w październiku: wypłata nastąpi najpóźniej do 31 grudnia, z wyrównaniem od października.

Wnioski złożone w listopadzie: świadczenia dla rodzin 500+ zostanie wypłacone do 31 stycznia 2020 roku, a wyrównanie obejmie okres od listopada.

Wnioski złożone w grudniu 2019 i styczniu 2020: świadczenie zostanie wypłacone do 29 lutego 2020 roku, z wyrównaniem liczonym od miesiąca złożenia wniosku.

Pobierz wniosek 500+ w PDF >>

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj