Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. WSTĘP

 1. Usługodawca respektuje prawa Użytkowników do prywatności, dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie ich danych osobowych odbywało się w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, o których mowa w pkt I.5 Polityki.
 2. Polityka przedstawia zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
 3. Pod wskazanymi pojęciami należy odpowiednio rozumieć:
  a. „dane osobowe” – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  b. „przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  c. „Administrator” – Usługodawca (WebGym, Lelewela 38a, 05-420 Józefów NIP: 5321956762) ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  d. „podmiot przetwarzający” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
  e. „zgoda” osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  f. „naruszenie ochrony danych osobowych” – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  g. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  h. „Polityka” – niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu;
  i. „Ustawa” – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 4. Do Polityki, z uwzględnieniem powyższego punktu, mają odpowiednie zastosowanie pojęcia pisane wielką literą zdefiniowane w Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności z uwzględnieniem regulacji RODO, Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mając na uwadze powyższe, Administrator:
  a. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla nich przejrzysty;
  b. zbiera/pozyskuje dane osobowe Użytkowników w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c. przetwarza dane osobowe Użytkowników adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d. przetwarza prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane dane osobowe Użytkowników;
  e. przechowuje dane osobowe Użytkowników w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f. przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Administrator jest odpowiedzialny za realizowanie działań zgodnie z pkt II.1 Polityki oraz podejmuje czynności w taki sposób, aby móc wykazać ich przestrzeganie.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe, w zależności od charakteru konkretnej Usługi, na podstawie regulacji RODO, tj.:
  a. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych, która zostaje potwierdzana poprzez akceptację treści Regulaminu wraz z Polityką;
  b. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja konkretnej odpłatnej Usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika;
  c. w związku z powyższym punktem 2 b – dokonywania ewentualnych rozliczeń wynikających z umowy na podstawie art. 106 e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.);
  d. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 4. Przetwarzane przez Administratora są jedynie dane osobowe podane w sposób dobrowolny przez Użytkowników oraz dane, które zostały zebrane w sposób automatyczny za pośrednictwem Serwisu w celu określonym w pkt II.3 lit. d) Polityki, tj. w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, optymalizacji i personalizacji funkcjonowania Serwisu oraz w celu utworzenia statystyk dla potrzeb własnych Administratora.
 5. Mając na uwadze pkt II.4 Polityki, Administrator zastrzega, że może nie być w stanie świadczyć niektórych Usług, z uwagi na ich charakter, na rzecz Użytkownika w przypadku odmowy podania przez niego danych osobowych go dotyczących.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora nie narusza praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą.
 7. Poszczególne dane osobowe Użytkowników, zbierane dla konkretnych celów wskazanych w pkt II. 3 Polityki, będą przetwarzane wyłącznie dla celu, w jakim zostały zebrane.
 8. Administratorowi przysługuje uprawnienie doprecyzowania informacji zamieszczonych w Polityce w ramach treści zamieszczanych w Serwisie oraz kontaktu z Użytkownikiem, zwłaszcza w zakresie celu w jakim przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, zakresu pozyskiwanych od Użytkownika dotyczących go danych osobowych oraz wskazania odbiorców danych osobowych.
 9. Dane podane przez Użytkownika dla celu, o którym mowa w pkt II.3 lit. b) Polityki będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa z uwzględnieniem obowiązków Administratora o charakterze podatkowym i księgowym.
 10. Dane podane przez Użytkownika przy Rejestracji będą przetwarzane do czasu rozwiązanie umowy o świadczenie usług zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora na podstawie wskazanej w pkt II.3 lit. a) Polityki, będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody przez Użytkownika.
 12. Dane osobowe Użytkownika niezbędne Administratorowi w procesie rozpatrywania Reklamacji złożonej przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego.
 13. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu, dane te mogą być następnie archiwizowane przez Administratora dla potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Jeżeli Użytkownik udzielił Administratorowi odrębnej zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usług Administratora.
 15. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
 16. Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: pracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w przypadku realizacji ewentualnych płatności elektronicznych za odpłatne Usługi świadczone przez Administratora – podmiot obsługujący płatności w Serwisie, inne podmioty, którym Administrator przekaże dane osobowe Użytkownika na podstawie uprzednio zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 17. Administrator zwierając z podmiotami trzecimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przekazania im danych osobowych Użytkownika, zobowiązuje je do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 18. Na żądanie Użytkownika, Administrator przedstawi mu szczegółową informację o podmiotach, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika.
 19. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie zgodnie z postanowieniami Polityki.
 20. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, które są adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, Administrator dokłada szczególnych starań, aby dane osobowe były zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 21. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych osobowych, w szczególności ciągłe zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, szyfrowanie danych osobowych, zdolność szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego dotyczącego naruszenia przetwarzania danych osobowych, regularnego weryfikowania skuteczności stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

III. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika;
  b. ich sprostowania;
  c. usunięcia;
  d. ograniczenia przetwarzania;
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  f. przenoszenia danych;
  g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.
 2. Realizacja przez Użytkownika prawa, o którym mowa w pkt III.1 lit. e) i pkt III.1 lit. g) Polityki następuje poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w Regulaminie.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem oraz dokonać aktualizacji swoich danych odpowiednio w sposób wskazany w powyższym punkcie.
 4. Administrator, z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji Użytkownika w celu realizacji powyżej wskazanych praw przysługujących Użytkownikowi.

IV. SERWER SERWISU

 1. System informatyczny wykorzystywany przez Usługodawcę automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Dane, o których mowa w pkt IV.1 Polityki gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych i mogą dotyczyć typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na stronę Serwisu oraz są wykorzystywane wyłącznie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Dane, o których mowa w powyższych punktach nie są łączone z innymi danymi osobowymi Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych dla potrzeb Administratora.

V. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Cookies stanowią dane pobierane w sposób automatyczny po wejściu przez Użytkownika do Serwisu.
 2. Serwis wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania Serwisu do jego potrzeb.
 3. Dane wskazane w pkt V.1 Polityki mają charakter danych informatycznych, w szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. W Serwisie stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies, tj.:
  a. cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu (w przypadku Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji) lub opuszczenia strony internetowej Serwisu;
  b. cookies „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Szczególne rodzaje plików cookies stosowane w ramach Serwisu to pliki cookies.
  a. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, m.in. przy usłudze uwierzytelniania;
  b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. stosowane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;
  e. umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do zainteresować Użytkownika.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, m.in. zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies pochodzących z Serwisu, ma możliwość zablokowania ich umieszczania poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej.
 9. W sytuacji wskazanej w pkt V.8 Polityki, Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 11. Serwis korzysta także ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach partnerów biznesowych Administratora, takie cookies mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Administratorowi lub zawierać inne niż wymienione w Polityce dane.
 12. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie jest jednak odpowiedzialny za ich politykę w zakresie cookies.
 13. Użytkownik może we własnym zakresie zweryfikować każdego z partnerów biznesowych Administratora i samodzielne podjęcie decyzji czy chcesz zaakceptować ich cookies.
 14. Serwis wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
  a. Google Inc. – Google AdSense – system reklamowy;
 15. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies pochodzących od partnerów biznesowych Administratora, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.
 16. W sytuacji, o której mowa w pkt V.15 Polityki, Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Serwisu.
 17. Z uwagi na to, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, Administrator stara się informować Użytkownika o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy.
 18. Mając na uwadze treść pkt V.17 Polityki, Administrator informuje, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

VI. GOOGLE ALALYTICS

 1. W Serwisie wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 2. Firma Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Firmy Google.

VII. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. W przypadku subskrypcji przez Użytkownika newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, Użytkownik zobowiązany jest podać swój adres poczty elektronicznej, co umożliwi realizację Usługi w zakresie subskrypcji newslettera.
 2. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi wskazanej w pkt VII.1 Polityki poprzez kliknięcie linku anulującego subskrypcję, który Administrator zamieszczać będzie w stopce każdego newslettera przesyłanego Użytkownikowi.
 3. Dane osobowe podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Usługodawcę oraz następujące podmioty:
  a. MailChimp; The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości, które nie stanowią informacji handlowej, m.in. odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu transakcji – o ile takie będą realizowane, bądź też mających charakter zwyczajnych niekomercyjnych wiadomości.
 2. Postanowienie pkt VIII.1 Polityki odnosi się także do podmiotów działających na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki, które w przypadku ich aktywacji przez Użytkownika przekierowują go na zewnętrzną stronę internetową.
 4. Przypadek wskazany w pkt VIII.3 Polityki nie oznacza, że istnieją powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa – Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na tych zewnętrznych stronach internetowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, czego konsekwencją będzie przypisanie Użytkownikowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw, a w następnie dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.
 6. Administrator może być zobligowany przez obowiązujące przepisy prawa do udostępnienie zebranych danych osobowych Użytkownika organom państwowym.
 7. Dane osobowe Użytkownika, z uwzględnieniem pkt VIII.6Polityki, będą ujawnianie wyłącznie podmiotom oraz w zakresie i celu wskazanym w Polityce.
 8. Polityka w niniejszej treści obowiązuje od dnia 24.05.2018 .
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki, o ile będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie miała na celu wprowadzenie wyższego standardu ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora od Użytkowników.
 10. Aktualnie obowiązujący tekst Polityki znajduje się pod adresem https://123zdrowie.pl/polityka-prywatnosci/.
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki oraz danych osobowych Użytkownika, Administrator udostępnia możliwość bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: [email protected] ).