Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych ma być wsparciem finansowym dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a zarazem do podjęcia pracy. Powinno ono posłużyć jako dodatek na pokrycie kosztów opieki domowej i medycznej, pielęgnacji i rehabilitacji.

Komu przysługuje 500+ dla niepełnosprawnych?

Świadczenie to jest przeznaczone dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Takiej osobie nie może przysługiwać emerytura lub renta krajowa ani zagraniczna. Dodatkowo nie pobiera ona żadnego świadczenia, którego koszty ponosi Skarb Państwa. Wyjątek stanowią świadczenia wypłacane jednorazowo.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Polski oraz bycie jej obywatelem. Świadczenie przysługuje także osobom należącym do krajów Unii Europejskiej lub do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce. W przypadku niepełnosprawnych spoza UE lub EFTA, ich pobyt w Polsce musi być zalegalizowany.

Osoby przebywające w zakładzie karnym lub będące tymczasowo aresztowane nie otrzymają świadczenia. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mogą natomiast starać się o jego przyznanie.

Czytaj również: Rodzina 500 plus w 2019 roku

Kryterium dochodowe otrzymania 500+ dla niepełnosprawnych

Osoby spełniające powyższe kryteria, ale pobierające emeryturę lub rentę, albo inne świadczenia finansowane ze środków publicznych mogą również złożyć wniosek o przyznanie 500+ dla niepełnosprawnych, jeżeli ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł. W tym przypadku przyznana zostanie pełna kwota, czyli 500 zł. Jeżeli natomiast wypłacane środki są wyższe niż 1100 zł brutto, ale niższe niż 1600 zł brutto, wówczas otrzymamy różnicę pomiędzy 1600 zł a wartością tych świadczeń.

Należy pamiętać, że do ustalenia kwoty 1600 zł nie wlicza się renty przyznanej dziecku do 16 roku życia lub będące w trakcie nauki przed skończeniem 25 lat, które stało się w tym czasie niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy,

Kiedy otrzymamy świadczenie?

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych można pobierać w siedzibach ZUS lub przez internet od 2 września 2019 roku. Są one rozpatrywane od 1 października 2019 roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy o tym świadczeniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce ZUS lub przesłać go pocztą wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Są to: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub o zaliczeniu do I grupy inwalidów, jeżeli jest ono aktualne i wydane prze 1.09.97r. Poza tym należy załączyć dokument potwierdzający otrzymywanie renty lub emerytury, jeżeli takowe posiadamy.

Po przedstawieniu wymaganych dokumentów, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia. Urząd zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia czasu oczekiwania do 60 dni, jeżeli wniosek zostanie złożony przed 1.12.19r.

Zobacz także: 500+ na pierwsze dziecko w 2019 r.: warunki, kryterium dochodowe, wyjątkowe sytuacje

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj