Kodeks pracy reguluje, kiedy pracodawca może skierować pracownika na badania kontrolne. “Kontrolnym badaniom lekarskim podlega pracownik, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni (art. 229 paragraf 2 k.p.). Celem tych badań jest stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku. Jest to przesłanka warunkująca dopuszczenie pracownika do pracy (art. 229 paragraf 4 k.p.)”.

Czy badania kontrolne są obligatoryjne dla pracownik?

Jeśli pracownik odmówi wykonania badań kontrolnych, pracodawcy przysługuje prawo niedopuszczenia tego pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku. Ponad to, pracodawca ma prawo w związku z powyższym do nie wypłacenia pracownikowi przysługującego mu wynagrodzenia za ten okres (jeśli jedyną przyczyną omowy wykonania badań kontrolnych, są okoliczności leżące po stronie pracownika). Jeśli odmowa pracownika naraziła pracodawcę na straty, niewywiązanie się pracownika z tego obowiązku może narazić go na odpowiedzialność materialną i porządkową (jeśli pracodawca poniósł z tego powodu szkodę).

Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do pracy bez wymaganych badań kontrolnych?

Jeśli pracownik został dopuszczony do pracy, bez uprzedniego wykonania wymaganych terminowych badań kontrolnych, które są badaniami obowiązkowymi ze względu na rodzaj wykonywanej pracy (np. praca na wysokości) a wydarzył się wypadek przy pracy, może to zostać uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. Takie zaniedbania ze strony pracodawcy mogą narazić go na odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym (art. 283 paragraf 1 k.p.). Dodatkowo pracodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracowników, którzy zostali dopuszczeni do pracy bez wykonania wymaganych badań kontrolnych.

Badania kontrolne – co należy do obowiązków pracodawcy?

Do obowiązków pracodawcy, jeśli chodzi o badania kontrolne pracowników należy:

 1. wydanie pracownikowi skierowania na badania kontrolne
 2. ustosunkowanie się do wyników badań przedstawionych przez pracownika oraz zaleceń lekarskich (np. przeniesienie pracownika do innej pracy, która jest zgodna z sugestiami lekarza lub odsunięcie pracownika od pracy dotychczas przez niego wykonywanej)
 3. pokrycie kosztów badań kontrolnych wykonywanych przez pracownika
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami kontrolnymi zatrudnianych pracowników
 5. wypłacenie pracownikowi należnego wynagrodzenia za okres kiedy ten wykonywał badania kontrolne (które w miarę możliwości powinny być wykonywane w godzinach pracy)

Co powinno zawierać skierowanie na badanie kontrolne?

Skierowanie na badanie kontrolne jest dla lekarza podstawą do wykonania badania i wydania orzeczenia (bez skierowania od pracodawcy badanie nie może być wykonane).

Skierowanie powinno zawierać następujące informacje:

 • jakiego rodzaju badanie powinno być wykonane (badanie profilaktyczne, badanie kontrolne)
 • zawierać nazwę stanowiska pracy
 • informacje na temat czynników szkodliwych dla zdrowia
 • informację o niebezpiecznych warunkach pracy
 • informacje o aktualnych wynikach badań
 • informacje o pomiarach czynników szkodliwych

Badania kontrolne pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Zobacz również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj